• 021-69110391
  • service@51ghs.com
 
MSDS >详情
1,1-二-(叔丁基过氧)-3,3,5-三甲基环己烷(57%<含量≤90%,含A型稀释剂≥10%)
发布日期: 2016-04-28      
中文名称
英文名称
CAS No.
1,1-di-(tert-butylperoxy)-3,3,5-trimethylcyclohexane (more than 57% but not more than 90%,and diluent type A not less than 10%)
6731-36-8