• 021-69110391
  • service@51ghs.com
 
MSDS >详情
1,1-二-(叔丁基过氧)环己烷(含量≤72%,含B型稀释剂≥28%);1,1-双-(过氧化叔丁基)环己烷
发布日期: 2016-04-28      
中文名称
英文名称
CAS No.
1,1-di-(tert-butylperoxy)cyclohexane (not more than 72%,and diluent type B not less than 28%)
3006-86-8