• 021-69110391
  • service@51ghs.com
 
MSDS >详情
发果
发布日期: 2017-11-07      
中文名称
英文名称
CAS No.
prothoate (ISO); O,O-diethyl isopropylcarbamoylmethyl phosphorodithioate
2275-18-5