• 021-69110391
  • service@51ghs.com
 
MSDS >详情
砜吸磷
发布日期: 2017-11-17      
中文名称
英文名称
CAS No.
oxydemeton-methyl; S-2-(ethylsulphinyl)ethyl O,O-dimethyl phosphorothioate
301-12-2