• 021-69110391 / 18321123103
  • service@51ghs.com
 
MSDS >详情
安果(安硫磷)
发布日期: 2017-11-27      
中文名称
英文名称
CAS No.
formothion (ISO); N-formyl-N-methylcarbamoylmethyl O,O-dimethyl phosphorodithioate
2540-82-1