• 021-69110391
  • service@51ghs.com
 
MSDS >详情
赛硫磷
发布日期: 2017-12-15      
中文名称
英文名称
CAS No.
amidithion (ISO); 2-methoxyethylcarbamoylmethyl O,O-dimethyl phosphorodithioate
919-76-6