• 021-69110391
  • service@51ghs.com
 
MSDS >详情
恶唑禾草灵
发布日期: 2019-08-08      
中文名称
英文名称
CAS No.
ethyl 2-[4-[(6-chlorobenzoxazol-2-yl)oxy]phenoxy]propionate; fenoxaprop-ethyl
66441-23-4