• 021-69110391
  • service@51ghs.com
 
MSDS >详情
氟磺胺草醚
发布日期: 2019-08-09      
中文名称
英文名称
CAS No.
fomesafen (ISO); 5-[2-chloro-4-(trifluoromethyl)phenoxy]-N-(methylsulphonyl)-2-nitrobenzamide
72178-02-0