• 021-69110391
  • service@51ghs.com
 
MSDS >详情
屈洛昔芬
发布日期: 2019-09-03      
中文名称
英文名称
CAS No.
(E)-3-[1-[4-[2-(dimethylamino)ethoxy]phenyl]-2-phenylbut-1-enyl]phenol
82413-20-5